Mua hàng hiệu từ bên Đức có phải nộp thuế hay không?

Chào Tòa soạn Báo TINTUCVIETDUC.DE, tôi muốn đặt mua một số hàng hiệu từ nước Đức và vận chuyển qua DHL.

Khi nhận hàng ở Việt Nam, tôi cần phải làm những thủ tục gì?

Tôi có phải nộp thuế không? Giá trị hàng hóa bao nhiêu tôi phải nộp thuế ?

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

hWe2fg ycatn g14tse 3dshycatn53r8a3rt2fga jyewp g14tse 3dshjyewp

Bài viết "Mua hàng hiệu từ bên*** có phải nộp thuế hay không?"Bài viết dmca_d63b8ddecf này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_d63b8ddecf này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

Về vấn đề nộp thuế:

Theo quy định tại txmgz g14tse 3dshtxmgzmd0k1hWe2fga 3areTr3eĐiều 1 Quyết định số zstix e2Rfgmd0k1uobtpca3ea 3a3rt2fg78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 :

  • Hàng hóa wpkaeca3emd0k13rt2fga 3avickuca3enhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ gmtcx aa2f3 gmtcxmd0k1hWe2fga 3alqgoh e2Rfg1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở xuống được hWe2fgmd0k1reTr3ea 3asyrfc e2Rfgmiễn thuế nhập khẩubfjlma23sewmd0k13rt2fga 3ahWe2fgthuế giá trị gia tăng
  • Hàng hóa zkshyca3emd0k1levfia23sewa 3agzjeca23sewnhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị trên jgdzs g14tse 3dshjgdzsmd0k1reTr3ea 3a3rt2fg1.000.000 đồng (một triệu đồng) phải nộp thuế nhập khẩu, cpgfea23sewmd0k13rt2fga 3astqwx e2Rfgthuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật
  • 1zmecbca3emd0k13rt2fga 3dahWe2fg

Về thủ tục nhập khẩu:

wasdrca3e reTr3e53r8aiavrca23sewa hWe2fg

Theo quy định tại btxuv aa2f3 btxuvmd0k1htybi e2Rfga 3areTr3eĐiều 54 Thông tư số donua aa2f3 donuamd0k1hWe2fga 3awcyip e2Rfg194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010:

tomdrca3e reTr3e53r8ahWe2fga otdnk aa2f3 otdnk

Bài viết Mua hàng hiệu từ bên Đức có phải nộp thuế hay không? - d63b8ddecfs53r8apd63b8ddecf tại trang: www.tintucvietduc.de

  • 3rt2fgmd0k1hWe2fga 3atlekba23sewThủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh thực hiện theo Thông tư này và các Thông tư số 99/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính.
  • Thông tư sốmhtxg g14tse 3dshmhtxgmd0k1efqjgca3ea 3arypgfa23sew 100/2010/TT-BTC ngàyzpmkia23sewmd0k1hWe2fga 3adsogxca3e 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế
  • Quyết định sốhWe2fgmd0k13rt2fga 3auhbjo e2Rfg 93/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ.
  • 1reTr3emd0k1cfyxg g14tse 3dshcfyxga 3dareTr3e

3rt2fg reTr3e53r8arstnf aa2f3 rstnfa bcayj e2Rfg

hWe2fgmd0k1fncwj g14tse 3dshfncwja 3aabwmeca3eBạn có thể tham khảo các văn bản nêu trên để biết thủ tục hải quan đối với hàng hóa của bạn.

nxrjda23sew reTr3e53r8aalrcsa23sewa 3rt2fg

Chẳng hạn, đối với 3rt2fgmd0k1qtwhs g14tse 3dshqtwhsa 3azaomn aa2f3 zaomndịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế thì thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính (nlzyg e2Rfgmd0k1iudap aa2f3 iudapa 3areTr3eThông tư 100/2010) như sau:

ghpzi aa2f3 ghpzi reTr3e53r8alfeyi g14tse 3dshlfeyia wqcbz e2Rfg

“Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế làm thủ tục hải quan tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu, trụ sở Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu”

Đồng thời, tại tiểu mục 1.3.2 mục 1.1 khoản 1 Điều 6 Thông tư số 100/2010 quy định:

“Doanh nghiệp thay mặt chủ hàng trực tiếp làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (trừ thư, túi ngoại giao, túi lãnh sự), chịu trách nhiệm thực hiện chính sách về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách thuế, lệ phí, thu khác và các quyền, nghĩa vụ của chủ hàng theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, khi bạn sử dụng hWe2fgmd0k1afntp e2Rfga 3atwuhna23sewdịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế thì công ty chuyển phát nhanh sẽ thực hiện các kluea g14tse 3dshklueamd0k1mxoqs e2Rfga 3areTr3ethủ tục hải quan cho đối với hàng hóa của bạn và bạn làmlsuwd e2Rfgmd0k1hWe2fga 3aywvgd e2Rfg hồ sơ nhận hàng với aclqr aa2f3 aclqrmd0k1hWe2fga 3adgruo e2Rfgcông ty chuyển phát nhanh.

rctkw g14tse 3dshrctkw kueal g14tse 3dshkueal53r8areTr3ea cfsbz g14tse 3dshcfsbz

nbetca23sewmd0k1hWe2fga 3a3rt2fgCông ty Luật TNHH Bảo Chính
Phòng 308, Tòa nhà số 8, Láng Hạ,
phường Thành Công, quận Ba Đình, 3rt2fgmd0k1jrdaica3ea 3ahrpfe g14tse 3dshhrpfeHà Nội

 

 

Bài viết Mua hàng hiệu từ bên Đức có phải nộp thuế hay không? - d63b8ddecfs53r8apd63b8ddecf tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC