Việt kiều Đức có được phép đứng tên & xây cất nhà cửa tại Việt Nam hay không?

Tôi hiện sinh sống tại Đức và có được ba mẹ cho một mảnh đất tại Việt Nam. Hiện tại, cả gia đình tôi vẫn còn ở Đức nhưng tôi muốn xây một ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất được cho ấy.

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

3rt2fg 3rt2fg53r8ahWe2fga reTr3e

reTr3emd0k1biqhs e2Rfga 3ajkqwc g14tse 3dshjkqwcXin hỏi báo TINTUCVIETDUC.DE hai vấn đề như sau: 

  1. Tôi có được phép đứng tên trên giấy tờ mảnh đất ba mẹ cho không?
  2. Những thủ tục nào tôi cần làm để có thể đứng tên và xây nhà trên mảnh đất đó?

Bài viết "Việt kiều*** có được phép đứng tên & xây cất nhà cửa tại *** hay không?"Bài viết dmca_960c5b2e59 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_960c5b2e59 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

Trả lời:

1. Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

Theo thông tin bạn cung cấp, cha mẹ bạn là người có quyền sử dụng hợp pháp đối với mảnh đất nêu trên.

Do đó, cha mẹ bạn có quyền chuyển nhượng, tặng cho bạn quyền sử dụng đất đối với mảnh đất này khi đáp ứng các điều kiện sau: 

  1. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  2. Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;
  3. Quyền sử dụng đất không bị kê khai để đảm bảo thi hành án

2. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

eutfb e2Rfg ihxqya23sew53r8ahWe2fga tfmjq e2Rfg

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn là người xbsgica3emd0k1qlwij aa2f3 qlwija 3areTr3eViệt Nam định cư ở nước ngoài.

pybok g14tse 3dshpybok fzrpbca3e53r8aapruq e2Rfga zypata23sew

Nếu bạn còn giữ quốc tịch hWe2fgmd0k1uxpln g14tse 3dshuxplna 3alngji g14tse 3dshlngjiViệt Nam, theo quy định pháp luật wgqes g14tse 3dshwgqesmd0k1asogu g14tse 3dshasogua 3atypui g14tse 3dshtypuiViệt Nam hiện hành, bạn được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức nhận mua, nhận tặng / cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất  khi được cơ quan có thẩm quyền của 3rt2fgmd0k13rt2fga 3axcegq aa2f3 xcegqViệt Nam cho phép cư trú tại hkrwe g14tse 3dshhkrwemd0k1zhlwvca3ea 3azuxbsa23sewViệt Nam từ ba tháng trở lên (Điều 1, Điều 2 Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai). 

ocfyrca3e qpgwm g14tse 3dshqpgwm53r8aeihvfa23sewa 3rt2fg

Như vậy, theo quy định của pháp luật nêu trên, bạn chỉ được được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở do cha mẹ chuyển nhượng, nếu nhà ở này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cha mẹ bạn.

Bạn không thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng miếng đất khi chưa có nhà ở từ cha mẹ của mình, và sau đó tiến hành xây nhà ở trên mảnh đất này. 

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
Thanh Xuân, ojhzt aa2f3 ojhztmd0k1yfdnl aa2f3 yfdnla 3ahWe2fgHà Nội
Báo Quê Hương

 

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC