Nhiều thủ tục hành chính về hộ tịch, quốc tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân… được bãi bỏ

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, thủ tục bỏ hoặc xin nhập quốc tịch Việt Nam....có nhiều thay đổi cần lưu ý.

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

3rt2fg gaxqfca3e53r8atevmwca3ea oeqcya23sew

Chính phủ sxdqg e2Rfgmd0k1zhqrpca3ea 3atslvk g14tse 3dshtslvkViệt Nam vừa thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp; trong đó sẽ bãi bỏ thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giản đơn thủ tục cấp lý lịch tư pháp…

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Theo đó, Chính phủ đã thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Theo đó, sẽ bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch và nhiều lĩnh vực quan trọng.

Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp căn cứ nội dung Phương án này chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan để bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hành thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Bài viết "Nhiều thủ tục hành chính về hộ tịch, quốc tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân… được bãi bỏ"Bài viết dmca_c3807b02ee này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_c3807b02ee này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

hWe2fg 3rt2fg53r8abjnodca3ea reTr3e

mwdsza23sewmd0k1myfds g14tse 3dshmyfdsa 3acnidy e2RfgSẽ bỏ hàng loạt thủ tục

Về lĩnh vực quốc tịch, Phương án của Chính phủ cho thấy sẽ bãi bỏ thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài.

hWe2fg 3rt2fg53r8anfxmzca3ea pdhvoca3e

Đối với thủ tục xin nhập quốc tịch reTr3emd0k1hWe2fga 3aelakja23sewViệt Nam:

zcyua e2Rfg burgma23sew53r8areTr3ea hjkcsa23sew

Người xin nhập quốc tịch vpycg g14tse 3dshvpycgmd0k1sntlb g14tse 3dshsntlba 3aavwpkca3eViệt Nam không cần xuất trình hoặc nộp các giấy tờ: Giấy tờ tùy thân của người liên quan đến người xin nhập quốc tịch; giấy chứng nhận kết hôn của người xin nhập quốc tịch jpemb g14tse 3dshjpembmd0k1qxtdg g14tse 3dshqxtdga 3ahWe2fgViệt Nam với công dân yxqoh aa2f3 yxqohmd0k1klftx g14tse 3dshklftxa 3awczya g14tse 3dshwczyaViệt Nam (nếu có); giấy tờ chứng minh nơi cư trú cha, mẹ hoặc người giám hộ của người xin nhập quốc tịch hWe2fgmd0k1zwdba e2Rfga 3a3rt2fgViệt Nam.

nwjfica3e mavxi aa2f3 mavxi53r8ademwq aa2f3 demwqa ynujt e2Rfg

Đối với người xin thôi quốc tịch hWe2fgmd0k1wsmavca3ea 3ayzkoq aa2f3 yzkoqViệt Nam đang cư trú trong nước thì không yêu cầu nộp các giấy tờ như bản sao giấy khai sinh, hoặc hộ chiếu ulvfkca3emd0k1reTr3ea 3axrvewa23sewViệt Nam, hoặc giấy tờ chứng minh có quốc tịch hWe2fgmd0k1fcgxt aa2f3 fcgxta 3areTr3eViệt Nam.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực hộ tịch, Chính phủ có phương án sẽ bãi bỏ thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

hWe2fg cnuqe g14tse 3dshcnuqe53r8aypefi g14tse 3dshypefia rgsvz e2Rfg

Về thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân gltbka23sewmd0k1gzoiy g14tse 3dshgzoiya 3azslhe g14tse 3dshzslheViệt Nam, Chính phủ cũng có phương án sẽ bỏ quy định nộp bản sao sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

utxos e2Rfg buvcq g14tse 3dshbuvcq53r8aknglxca3ea twpyj aa2f3 twpyj

Thay vào đó là bổ sung việc nộp bản sao thẻ căn cước công dân khi thực hiện thủ tục này (trường hợp người có yêu cầu cấp phiếu là công dân hWe2fgmd0k1wmbhi aa2f3 wmbhia 3a3rt2fgViệt Nam lựa chọn thẻ căn cước công dân khi nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu).

Bài viết Nhiều thủ tục hành chính về hộ tịch, quốc tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân… được bãi bỏ - c3807b02ees53r8ah5c3807b02ee tại trang: www.tintucvietduc.de

3rt2fg hWe2fg53r8admtku e2Rfga 3rt2fg

Đáng chú ý, việc khai tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cũng được giảm thiểu đáng kể việc kê khai nhiều thông tin có thể tra cứu được trên cơ sở dữ liệu quốc gia như tại mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho cá nhân) bỏ thông tin về “Ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; giới tính; quốc tịch; dân tộc; nơi thường trú; nơi tạm trú; họ tên cha/mẹ; họ tên vợ/chồng đối với người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là công dân htjnf e2Rfgmd0k1hWe2fga 3acmbdaca3eViệt Nam. Bổ sung thông tin về số căn cước công dân vào thông tin “Giấy CMND/Hộ chiếu”.

Bài viết "Nhiều thủ tục hành chính về hộ tịch, quốc tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân… được bãi bỏ"Bài viết dmca_c3807b02ee này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_c3807b02ee này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch… đã được bãi bỏ. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: HTD

fxwor g14tse 3dshfxwor reTr3e53r8a3rt2fga mbteca23sew

rgqauca3emd0k1smxyea23sewa 3aixhjn e2RfgSẽ bỏ xuất trình giấy chứng nhận kết hôn

Trong thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài: Phương án của Chính phủ là bỏ quy định về xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ trẻ em (trường hợp cha mẹ trẻ có đăng ký kết hôn).

rudza e2Rfg otyuk g14tse 3dshotyuk53r8asfwjq aa2f3 sfwjqa wbgta e2Rfg

Phương án cũng cho phép sẽ bỏ quy định nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, trích lục ghi chú ly hôn (đối với công dân rwjvpca3emd0k1reTr3ea 3areTr3eViệt Nam) trong thủ tục đăng ký kết hôn, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

mferk g14tse 3dshmferk ikerd g14tse 3dshikerd53r8a3rt2fga ruezbca3e

Đồng thời, Phương án này cũng sẽ bỏ quy định nộp bản sao/xuất trình các giấy tờ chứng minh nơi cư trú và giảm bớt yêu cầu cung cấp thông tin trong 19 mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP theo hướng: Thông tin về công dân grjqv e2Rfgmd0k1reTr3ea 3ahWe2fgViệt Nam trong các tờ khai chỉ yêu cầu cung cấp họ tên, số căn cước công dân, nơi ở hiện nay (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú). Đối với 12 trường hợp thông tin cá nhân còn lại, cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân cung cấp mà phải tự khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với các nhóm thủ tục về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài…

lftkrca3e 3rt2fg53r8aoamcpca3ea gmswoca3e

fhcpl g14tse 3dshfhcplmd0k1reTr3ea 3asfurq aa2f3 sfurqGiảm thủ tục trong yêu cầu bồi thường

Trong NQ 58, có một phương án đáng chú ý trong thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự. Đó là: Trường hợp người bị thiệt hại chết mà người thừa kế của người bị thiệt hại gửi đơn yêu cầu bồi thường thì người yêu cầu bồi thường chỉ nộp bản sao thẻ căn cước công dân mà không phải nộp các giấy tờ chứng minh mối quan hệ của họ đối với người bị hại như hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy khai sinh. 

Nguồn: L.THANH

Báo Pháp Luật

 

Bài viết Nhiều thủ tục hành chính về hộ tịch, quốc tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân… được bãi bỏ - c3807b02ees53r8ah5c3807b02ee tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC