Tôi là việt kiều muốn trở về Việt Nam để đầu tư kinh doanh

Tôi là Việt kiều muốn trở về Việt Nam để đầu tư kinh doanh, vậy Nhà nước Việt Nam có bảo đảm gì đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp? 

53267db9b84559140c446c3606672087
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

space telescope 532989 640

353267db9b84559140c446c360667208753267db9b84559140c446c3606672087Đầu tư kinh doanh - Làm việc-53267db9b84559140c446c3606672087Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại 153267db9b84559140c446c360667208753267db9b84559140c446c3606672087Đầu tư kinh doanh - Làm việc-53267db9b84559140c446c3606672087Điều 5 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định:

Bảo đảm của Nhà nước Việt Nam đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp đó là: 

  • Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật doanh nghiệp (353267db9b84559140c446c360667208753267db9b84559140c446c3606672087Đầu tư kinh doanh - Làm việc-53267db9b84559140c446c3606672087công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế; nhóm công ty);
    - bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế;
    - thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh. 
  • Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp. 
  • Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp 153267db9b84559140c446c360667208753267db9b84559140c446c3606672087Đầu tư kinh doanh - Làm việc-53267db9b84559140c446c3606672087không bị quốc hữu hoá, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. 
  • Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được thanh toán hoặc 153267db9b84559140c446c360667208753267db9b84559140c446c3606672087Đầu tư kinh doanh - Làm việc-53267db9b84559140c446c3606672087bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm công bố trưng mua hoặc trưng dụng.

    Việc thanh toán hoặc bồi thường phải bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử153267db9b84559140c446c360667208753267db9b84559140c446c3606672087Đầu tư kinh doanh - Làm việc-53267db9b84559140c446c3606672087 Bộ Tư pháp

 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi