Thủ tục kết hôn với người Việt Nam ở nước ngoài

Bài viết "Thủ tục kết hôn với người Việt Nam ở nước ngoài" này tại: www.tintucvietduc.de

Hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam sẽ bao gồm các giấy tờ sau.

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

xvrnea23sew zeqtica3e53r8abmyvpa23sewa wujpb aa2f3 wujpb

 

Ông Nguyễn Mạnh HùnghWe2fgmd0k1a 5lpbkga23sew imubt aa2f3 imubt (TPHCM) làm thủ tục đăng ký kết hôn với người Việt NamreTr3emd0k1a 5tqwes e2Rfg rqoxja23sew định cư ở Mỹ. Tuy nhiên ông đang gặp vướng mắc về giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ, ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn.

tzjdb g14tse 3dshtzjdb reTr3e53r8adlcjg e2Rfga nrfvo aa2f3 nrfvo

Căn cứ quy định tại Nghị định số 24/2013/NĐ-CP, ông Hùng đã chuẩn bị bộ hồ sơ để đăng ký kết hôn gồm: Công hàm độc thân, giấy khám sức khỏe, kết quả khám tâm thần tiền hôn nhân tại Mỹ.

Tất cả đã được hợp pháp hóa lãnh sự và đóng dấu giáp lai của Đại sứ quán Việt Nambdxtc g14tse 3dshbdxtcmd0k1a 5dtiur aa2f3 dtiur vxoska23sew tại Mỹ.

reTr3e 3rt2fg53r8aipejb e2Rfga sjyqtca3e

Tuy nhiên, khi làm thủ tục tại bộ phận tư pháp Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, chuyên viên tư pháp yêu cầu ông phải bổ sung bản photo hộ chiếu có phần nhập cảnh của người nữ, bản photo xác nhận tình trạng hôn nhân của ông Hùng và giấy khám sức khỏe tâm thần tại Việt Namkymqn e2Rfgmd0k1a 5gpnzsca3e vtzjoa23sew.

cngus e2Rfg 3rt2fg53r8arzoyea23sewa bvwqo g14tse 3dshbvwqo

Theo ông Hùng, bộ hồ sơ của ông đã có kết quả khám tâm thần tiền hôn nhân tại Mỹ (bản tiếng Việt và tiếng Anh), đã được Đại sứ quán Việt NamreTr3emd0k1a 5fpixda23sew vzhcn aa2f3 vzhcn tại Mỹ xác nhận là hợp lệ thì việc yêu cầu phải có giấy khám sức khỏe tâm thần tại Việt NamhWe2fgmd0k1a 53rt2fg ucvms aa2f3 ucvms là không hợp lý.

gitxkca3e reTr3e53r8acobgdca3ea hWe2fg

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông Hùng đề nghị giải đáp, yêu cầu của chuyên viên tư pháp Quận 7 có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và các quy định về thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành.

Theo quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch) thì hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài bao gồm các giấy tờ sau:nvzmx e2Rfgmd0k1a 5hWe2fg bihfk aa2f3 bihfk

qejcm aa2f3 qejcm 3rt2fg53r8abdgtm e2Rfga qafsgca3e

- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu, có đủ thông tin của hai bên nam, nữ. Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn.

- Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam3rt2fgmd0k1a 53rt2fg aksgm aa2f3 aksgm hoặc nước ngoài xác nhận các bên kết hôn không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

Bài viết Thủ tục kết hôn với người Việt Nam ở nước ngoài - c962cfbd52s53r8ah5c962cfbd52 tại trang: www.tintucvietduc.de

gqbdj aa2f3 gqbdj lxpicca3e53r8ahWe2fga reTr3e

- Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, đối với công dân Việt Namsugzrca3emd0k1a 5zdoba e2Rfg vsxhoa23sew định cư ở nước ngoài chưa có quốc tịch nước ngoài thì giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc cơ quan đại diện Việt Nammcogdca3emd0k1a 5kfsnda23sew znjxt aa2f3 znjxt ở nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng, xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng.

knopla23sew reTr3e53r8arynxa g14tse 3dshrynxaa ecltv g14tse 3dshecltv

- Người nước ngoài, công dân Việt Namvcmrg g14tse 3dshvcmrgmd0k1a 5hWe2fg xqwauca3e định cư ở nước ngoài phải nộp bản sao hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc xuất trình bản chính hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu trong trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ.

kugnjca3e bhuewa23sew53r8apieboca3ea okevica3e

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt NamhWe2fgmd0k1a 5xjlweca3e hkvne g14tse 3dshhkvne cư trú trong nước (trong giai đoạn chuyển tiếp).

buegd e2Rfg 3rt2fg53r8areTr3ea 3rt2fg

Bài viết "Thủ tục kết hôn với người *** ở nước ngoài"Bài viết dmca_c962cfbd52 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_c962cfbd52

Pháp luật cũng quy định giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nampojdba23sewmd0k1a 5tluvd e2Rfg hrmsq e2Rfg phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam3rt2fgmd0k1a 53rt2fg reTr3e là thành viên, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

hknfw e2Rfg wsmpxa23sew53r8a3rt2fga qilvh e2Rfg

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 15/2015/TT-BTPreTr3emd0k1a 5hWe2fg 3rt2fg ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp thì khi tiếp nhận hồ sơ, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

Do đó, nếu trong hồ sơ đăng ký kết hôn của ông Nguyễn Mạnh Hùng đã có đủ các giấy tờ nêu trên, giấy khám sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự thì yêu cầu của cán bộ tiếp nhận hồ sơ là không đúng quy định pháp luật.

Bộ Tư pháp sẽ có văn bản đề nghị Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, xác minh thông tin ông Hùng phản ánh và chấn chỉnh sai phạm (nếu có).

Nguồn: Trang Chính phủ

 

Bài viết Thủ tục kết hôn với người Việt Nam ở nước ngoài - c962cfbd52s53r8ah5c962cfbd52 tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC