Cách hỏi và cách nói tần suất, số lần bằng tiếng Đức

Cách người Đức nói về tần suất hay số lần làm việc gì đó như thế nào? TINTUCVIETDUC.DE giới thiệu cùng Bạn trong bài viết sau đây

 Cách hỏi và cách nói tần suất, số lần bằng tiếng Đức_dmca_af2bf4eee9

hWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Cách hỏi số lần:

Khi muốn hỏireTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức tần suất/ số lần làm việc gì đó, người hWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcĐức dùng câu hỏi với "3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcreTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcWIE OFT".

3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcVí dụ

  g14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 • www_tintucvietduc_de ?+.* rjfioWie oft gehst du ins g14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcKino? - reTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcBao lâu bạn đi rạp xem phim?
 • www_tintucvietduc_de ?+.* bgydsWie oft e2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcgehst du in die Stadt? - reTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcBao lâu bạn đi phố?
 • www_tintucvietduc_de ?+.* lktsbWie oft  hWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcbesuchst du deine Oma? - e2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcBao lâu bạn đến thăm Bà?
 • www_tintucvietduc_de ?+.* qtszlWie oft machst du die g14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcHausarbeit? - hWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcBao lâu bạn làm việc nhà?

hWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Cách nói về số lần:

e2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

1. Jede/ Jeder/ Jedes

  hWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 • www_tintucvietduc_de ?+.* bgjinhWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcjeden Tag: Hàng ngày/ Mỗi ngày
 • www_tintucvietduc_de ?+.* gukxqe2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcjeden Monat: Hàng tháng/ Mỗi tháng
 • www_tintucvietduc_de ?+.* znkcve2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcjedes Jahr: Hàng năm/ Mỗi năm
 • www_tintucvietduc_de ?+.* uhapgreTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcjede Woche: Hàng tuần/ Mỗi tuần
 • www_tintucvietduc_de ?+.* qgovmjede Stunde: Hàng giờ/ Mỗi giờ

hWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

2. Cách nói với mal, pro

  hWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 • www_tintucvietduc_de ?+.* topshe2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứceinmal in der Stunde - (hWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứceinmal) stündlich – einmal g14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcpro Stunde
 • www_tintucvietduc_de ?+.* auonp3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứceinmal am Tag – (3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứceinmal) täglich – einmal e2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcpro Tag
 • www_tintucvietduc_de ?+.* nudew3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcviermal im Monat – 3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcviermal monatlich –viermal pro Monat
 • www_tintucvietduc_de ?+.* neqvireTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứczweimal im Monat- hWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứczweimal monatlich –zweimal hWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcpro Monat

e2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

3. Cách nói không xác định số lần

  3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 • www_tintucvietduc_de ?+.* gkizjnie: hWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứckhông bao giờ
 • www_tintucvietduc_de ?+.* chypdfast nie: reTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcgần như không bao giờ
 • www_tintucvietduc_de ?+.* mkbpl selten: g14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứchiếm khi
 • www_tintucvietduc_de ?+.* mnacfmanchmal: hWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcthỉnh thoảng
 • www_tintucvietduc_de ?+.* kmprxgelegentlich:reTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức thỉnh thoảng
 • www_tintucvietduc_de ?+.* fvswahäufig: reTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcthường xuyên
 • www_tintucvietduc_de ?+.* nlfkwoft: hWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcthường xuyên/ sehr oft: rất thường xuyên/ nicht oft: không thường xuyên
 • www_tintucvietduc_de ?+.* zcqgymeistens: g14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứchầu như/ đa phần/ đa số
 • www_tintucvietduc_de ?+.* bufrximmer: reTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcluôn luôn
 • www_tintucvietduc_de ?+.* cmouefast immer: e2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứchầu như luôn luôn

reTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

 Một số câu hỏi-đáp ví dụ:

  3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 • www_tintucvietduc_de ?+.* yhceqWie oft 3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcgehst du ins Kino? - 3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcBao lâu bạn đi rạp xem phim?
  3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcManchmal gehe ich ins Kino. - Thi thoảng tôi đi rạp chiếu phim
 • www_tintucvietduc_de ?+.* aylncWie oft e2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcgehst du in die Stadt?g14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức - Bao lâu bạn đi phố?
  g14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcJede Woche gehe ich in die Stadt.- e2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcTôi đi phố hàng tuần.
 • www_tintucvietduc_de ?+.* ucelsWie oft  reTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcbesuchst du deine Oma? -e2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức Bao lâu bạn đến thăm Bà?
  3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcZweimal im Jahr. - reTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcMột năm hai lần.
 • www_tintucvietduc_de ?+.* jvkpiWie oft e2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcmachst du die Hausarbeit? - hWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcBao lâu bạn làm việc nhà?
  g14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcg14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcJeden Tag muss ich machen. - e2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcHàng ngày tôi phải làm việc nhà.

g14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức©Lê Hải Yến-TINTUCVIETDUC.DE

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức