Cách hỏi và cách nói tần suất, số lần bằng tiếng Đức

Cách người Đức nói về tần suất hay số lần làm việc gì đó như thế nào? TINTUCVIETDUC.DE giới thiệu cùng Bạn trong bài viết sau đây

Bài viết Cách hỏi và cách nói tần suất, số lần bằng tiếng Đức này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

 

Bài viết này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Cách hỏi và cách nói tần suất, số lần bằng tiếng Đức_dmca_6dc2791c6c

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Cách hỏi số lần:

Khi muốn hỏiCùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcCùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức tần suất/ số lần làm việc gì đó, người Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcĐức dùng câu hỏi với "Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcCùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcWIE OFT".

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcVí dụ

Bài viết Cách hỏi và cách nói tần suất, số lần bằng tiếng Đức này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

  Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 • www_tintucvietduc_de ?+.* duexaWie oft gehst du ins Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcKino? - Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcBao lâu bạn đi rạp xem phim?
 • www_tintucvietduc_de ?+.* orhncWie oft Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcgehst du in die Stadt? - Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcBao lâu bạn đi phố?
 • www_tintucvietduc_de ?+.* vedjnWie oft  Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcbesuchst du deine Oma? - Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcBao lâu bạn đến thăm Bà?
 • www_tintucvietduc_de ?+.* vokihWie oft machst du die Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcHausarbeit? - Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcBao lâu bạn làm việc nhà?

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Cách nói về số lần:

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

1. Jede/ Jeder/ Jedes

  Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 • www_tintucvietduc_de ?+.* dqpfsCùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcjeden Tag: Hàng ngày/ Mỗi ngày
 • www_tintucvietduc_de ?+.* jyhltCùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcjeden Monat: Hàng tháng/ Mỗi tháng
 • www_tintucvietduc_de ?+.* ukxhgCùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcjedes Jahr: Hàng năm/ Mỗi năm
 • www_tintucvietduc_de ?+.* wjeuzCùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcjede Woche: Hàng tuần/ Mỗi tuần
 • www_tintucvietduc_de ?+.* dbugejede Stunde: Hàng giờ/ Mỗi giờ

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

2. Cách nói với mal, pro

  Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 • www_tintucvietduc_de ?+.* zbdqnCùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứceinmal in der Stunde - (Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứceinmal) stündlich – einmal Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcpro Stunde
 • www_tintucvietduc_de ?+.* qxmyfCùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứceinmal am Tag – (Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứceinmal) täglich – einmal Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcpro Tag
 • www_tintucvietduc_de ?+.* qrbnwCùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcviermal im Monat – Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcviermal monatlich –viermal pro Monat
 • www_tintucvietduc_de ?+.* pjrkeCùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứczweimal im Monat- Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứczweimal monatlich –zweimal Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcpro Monat

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

3. Cách nói không xác định số lần

  Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 • www_tintucvietduc_de ?+.* olrpqnie: Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứckhông bao giờ
 • www_tintucvietduc_de ?+.* sielzfast nie: Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcgần như không bao giờ
 • www_tintucvietduc_de ?+.* fhbrl selten: Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứchiếm khi
 • www_tintucvietduc_de ?+.* becalmanchmal: Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcthỉnh thoảng
 • www_tintucvietduc_de ?+.* eigzcgelegentlich:Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức thỉnh thoảng
 • www_tintucvietduc_de ?+.* msyibhäufig: Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcthường xuyên
 • www_tintucvietduc_de ?+.* hxsudoft: Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcthường xuyên/ sehr oft: rất thường xuyên/ nicht oft: không thường xuyên
 • www_tintucvietduc_de ?+.* upenlmeistens: Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứchầu như/ đa phần/ đa số
 • www_tintucvietduc_de ?+.* ztafdimmer: Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcluôn luôn
 • www_tintucvietduc_de ?+.* rvlfgfast immer: Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứchầu như luôn luôn

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

 Một số câu hỏi-đáp ví dụ:

  Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 • www_tintucvietduc_de ?+.* mgnlwWie oft Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcgehst du ins Kino? - Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcBao lâu bạn đi rạp xem phim?
  Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcManchmal gehe ich ins Kino. - Thi thoảng tôi đi rạp chiếu phim
 • www_tintucvietduc_de ?+.* mohnkWie oft Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcgehst du in die Stadt?Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức - Bao lâu bạn đi phố?
  Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcJede Woche gehe ich in die Stadt.- Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcTôi đi phố hàng tuần.
 • www_tintucvietduc_de ?+.* ycnzfWie oft  Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcbesuchst du deine Oma? -Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức Bao lâu bạn đến thăm Bà?
  Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcZweimal im Jahr. - Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcMột năm hai lần.
 • www_tintucvietduc_de ?+.* feagnWie oft Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcmachst du die Hausarbeit? - Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcBao lâu bạn làm việc nhà?
  Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcCùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcJeden Tag muss ich machen. - Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcHàng ngày tôi phải làm việc nhà.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức©Lê Hải Yến-TINTUCVIETDUC.DE

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức