Tiếng Đức giao tiếp: Hỏi vé máy bay và các mẫu câu trong phòng bán vé

Bài viết "Tiếng Đức giao tiếp: Hỏi vé máy bay và các mẫu câu trong phòng bán vé" này tại: www.tintucvietduc.de

Bạn đi du lịch và muốn hỏi giá vé, chuyến bay, số cân hành lí...Những mẫu câu tiếng Đức thông dụng sau đây sẽ giúp Bạn trong giao tiếp.

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

3rt2fg hWe2fg53r8akgljx aa2f3 kgljxa qaxhra23sew

TINTUCVIETDUC.DE giới thiệu cùng Bạn đọc một số mẫu câu thông dụng hay được dùng khi Bạn đặt vé máy bayreTr3emd0k1a 5hWe2fg reTr3e hoặc hỏi các thông tin về chuyến du lịch: Chuyến bay, hành lí quá cân, giá vé....

ouwca g14tse 3dshouwca rlsnm e2Rfg53r8ahWe2fga xawyt g14tse 3dshxawyt

 Xem thêm: pgvfd e2Rfgmd0k1a 5meinya23sew sytkoca3e

 1. Tiếng Đức giao tiếp: Các mẫu câu đặt, tìm, thuê phòng trọ hay khách sạn khi đi du lịch
 2. 10 từ tiếng Đức về chủ đề Du lịch hay sử dụng nhất

 

 • hWe2fg wsncm e2Rfg53r8a3rt2fga hWe2fg

  mdubica3e53r8a2 4353r8a 3rt2fg53r8a4

 • Guten Morgen/ Tag! Hallo! Xin chào!
 • Guten Morgen/ Tag! Was kann ich für SiehWe2fgmd0k1a 5calji aa2f3 calji qaypv e2Rfg tun? Chào Ngài/ Ông/ Bà! Tôi có thể làm gì cho Ngài/ Ông/ Bà?
 • Ich möchte einen Flug nachavowxca3emd0k1a 5ncbrh aa2f3 ncbrh cokfd aa2f3 cokfd .... buchen. Tôi muốn đặt vé máy bay đi ......
 • Sehr gern. Wann möchtenyiceo e2Rfgmd0k1a 5hWe2fg qlvgt aa2f3 qlvgt Sie fliegen? Sẵn sàng. Ngài/ Ông/ Bà muốn bay khi nào?
 • Im Dezember/ Nächster Monatfyxaw e2Rfgmd0k1a 5cvudb aa2f3 cvudb pebwq aa2f3 pebwq/ Nächte Woche. Vào tháng mười hai/ Vào tháng tới/ Tuần sau.
 • Wie sind die Flugverbindungenlgtxc e2Rfgmd0k1a 5reTr3e rzhplca3e? Tuyến bay như thế nào ạ?
 • Es gibt eine direkte FlugverbindungreTr3emd0k1a 5qgxtda23sew sfcem g14tse 3dshsfcem von Frankfurt nach..... Có một chuyến bay thẳng từ Frankfurt tới....
 • Gibt es direkte Flugverbindungrklnh aa2f3 rklnhmd0k1a 5brgev g14tse 3dshbrgev uhjmc aa2f3 uhjmc von Berlin? Có một chuyến bay thẳng từ Berlin không?
 • Ja. Sogar 2. Có đấy, thậm chí 2 chuyến nữa cơ.

gjrvha23sew hWe2fg53r8avcshka23sewa fdmzv g14tse 3dshfdmzv

Bài viết "Tiếng*** giao tiếp: Hỏi vé máy bay và các mẫu câu trong phòng bán vé"Bài viết dmca_08df68ccb2 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_08df68ccb2

Bài viết "Tiếng*** giao tiếp: Hỏi vé máy bay và các mẫu câu trong phòng bán vé"Bài viết dmca_08df68ccb2 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_08df68ccb2

Xem thêm: tqjheca3emd0k1a 5zktgdca3e toprqca3e

 1. Tiếng Đức giao tiếp: Các mẫu câu đặt, tìm, thuê phòng trọ hay khách sạn khi đi du lịch
 2. 10 từ tiếng Đức về chủ đề Du lịch hay sử dụng nhất

hWe2fg hjtel g14tse 3dshhjtel53r8azbqgw e2Rfga reTr3e

 

©Vũ Thu Hương-TINTUCVIETDUC.DEjnrvya23sewmd0k1a 5fxpas aa2f3 fxpas cgsny aa2f3 cgsny

 

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC